jste zde: úvodní » Materiály pro pedagogy


Materiály pro pedagogy

Metodické materiály pro pedagogy: https://talentovani.cz/system-podpory-nadani/metodicke-materialy (ke stažení)

 • Krok za krokem s nadaným žákem. Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka
 • Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí – dobrá praxe pro Evropu
 • Vyhledáváme rozumově nadané žáky
 • Problematika péče o nadané žáky na základních a středních školách (metodická příručka)
 • Standard komplexní diagnostiky mimořádného (intelektového) nadání
 • Badatelsky orientovaná výuka
 • Nadání je třeba rozvíjet - metodická příručka a pracovní karty pro nadané žáky 1. stupně
 • Problematika péče o nadané žáky na základních a středních školách (metodická příručka)
 • Praktická příručka pro učitele o práci s talentovanými žáky na středních školách
 • Víceúrovňové vzdělávací aktivity s přesahem pro nadané děti v mateřské škole
 • Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR
 • Problematika nerovnoměrného vývoje u mimořádně nadaných dětí
 • Nadané dítě a vrstevníci
 • Nadané dítě a rodina
 • Studie: Dítě a nadání
 • Manuál mimořádně nadané dítě v rodině
 • Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi pro pracovníky organizací zájmového vzdlěávání a NNO
 • Pracovní listy pro nadané žáky pro předmět Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika
 • Hry pro rozvoj nadání ve výuce
 • Nápady do výuky nadaných žáků
 • Rozvíjíme matematické nadání žáků
 • Metodika péče o (mimořádně) nadné děti, žáky a studenty s PAS
 • Učíme se venku

Vzdělávací programy NPI ČR k tématu nadání naleznete v příloze. Součástí je i krátká anotace programu.


POSUZOVACÍ ŠKÁLY A DIDAKTICKÉ TESTY K VYHLEDÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ (IDENA)

Vyhledávání nadaných v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií. Vyhledávání nadaných v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií


 

TESTY INVENIO

Systém Invenio je určený rodičům a pedagogům dětí 1. - 6. ročníku ZŠ. Testy jsou počítačovými hrami, fungují jako kvalitní psychodiagnostické nástroje. 


Mensa ČR - vzdělávání učitelů:


Česká školní inspekce se ve školním roce 2021/2022 věnovala problematice podpory vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v základních a středních školách. V rámci tohoto tematického šetření se ČŠI zaměřovala zejména na to, jak mají školy nastaven systém vyhledávání, identifikace a podpory nadání, jaké metody a formy práce uplatňují při výuce nadaných a mimořádně nadaných žáků nebo na to, zda a do jaké míry školy při vzdělávání těchto žáků spolupracují s relevantními externími subjekty s cílem maximalizovat kvalitu péče o nadané a mimořádně nadané žáky.


Součástí tematické zprávy jsou také doporučení pro školy, jejich zřizovatele i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a také „desatero“ pro podporu nadaných žáků s názvem „Jak začít podporovat nadané žáky v základní a střední škole hned a bez podmínek“.

Zpráva je ke stažení zde.


 

Internetový časopis Svět nadání je odborným recenzovaným periodikem, které vychází 2x ročně. Jeho hlavním cílem je zveřejňovat původní, zejména psychologické a pedagogické příspěvky, jež se vztahují k široké problematice nadání (zejména rozumového).


NOMI – metoda sloužící k identifikaci nadaných dětí, která byla vytvořena v roce 2012 v rámci grantového projektu Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje. Je určená primárně pedagogům mateřských škol. Zadáte a vyhodnotíte 8 úkolů. Více zde.


Talent education Erasmus+ Project

Metakognice se vztahuje ke znalostem a dovednostem organizovat, vést a kontrolovat vlastní myšlenkové akce a procesy učení. Zabývá se těmito dovednostmi: orientace na úkol (Co mám dělat?), stanovení cílů (Čeho mám dosáhnout?), plánování (Jak mám dosáhnout cíle?). Dále systematickým přístupem (postupným, krok za krokem), sledováním sebe sama při provádění úkolu (Nedělám chyby? Rozumím všemu?), hodnocením výstupů (Je tato odpověď správná?) a reflexí (Co se z tohoto můžu naučit?).

Žáci s dobrými metakognitivními dovednostmi řídí svůj vlastní proces učení, díky čemuž mohou zvládnout učební úkoly daleko efektivněji.


Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Příklady inspirativní praxe - sběr inspirativních příkladů práce s přemýšlivými a nadanými/talentovanými žáky 2. stupně ZŠ a nižších gymnázií a žáků SŠ zaměřené na rozvoj jejich talentů v oblasti výzkumu a inovací jako informační podpora budoucích i současných pedagogů, pracovníků center neformálního vzdělávání, rodičů a žáků.

Soubor 18 příkladů inspirativní praxe je rozdělen do skupin dle typu podpory  nadaných žáků na školy, organizace neformálního vzdělávání, podporující organizace a diagnostikující subjekty.


Projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Projekt KCVJŠ se snaží podpořit školy v rozvoji kariérového poradenství tak, aby žáci byli vedeni k uvědomování si svých silných stránek, schopností a dovedností a na základě toho byli schopni se sami rozhodovat o své budoucí vzdělávací a profesní cestě. Oblasti nadaných žáků se věnuje v rámci tématu "Rovné příležitosti ve vzdělávání".


ZČU v Plzni 

Web Bav se vědou, sekce pro učitele, kurzy popularizace vědy, exkurze a besedy.


 

Elixír do škol, z. s. 

Smyslem projektu je od prvopočátku podpořit výuku technických a přírodovědných předmětů zejména na základních a středních školách v Česku. Projekt se stal oficiálně od ledna 2018 samostatnou neziskovou organizací. 

Byla již vytvořena Fyzikální a DIGI centra jako prostor pro setkávání učitelů, sdílení a nápady. Po celé ČR dnes funguje 29 regionálních a 11 létajících center pro učitele fyziky a 8 + 1 center digitálních technologií. Jde o prostor, kde se scházejí učitelé v regionech a pod vedením zkušeného kolega sdílejí své zkušenosti, nápady, inspirují a učí se navzájem. V listopadu 2018 bylo otevřeno první LEGO inovační studio v České republice. Účast je dobrovolná, zdarma a přijít může kdokoli, kdo má zájem se něco nového naučit nebo předat zkušenosti dalším kolegům.


Vytisknout stránku

[Přeskočit navigaci]

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Zeptejte se na cokoliv. Pomůžete nám tak vylepšit tento web. Váš názor nás zajímá.

+ Mám dotaz, připomínku

Přihlášení se k odběru novinek

Na zadaný e-mail Vám budeme zasílat aktuální informace o novinkách, akcích, výsledcích apod. Zasílání můžete kdykoliv zastavit.

© Všechna práva vyhrazena  - podporatalentu.cz

tvorba webu ANTstudio.cz