jste zde: úvodní » Informace pro rodiče


Informace pro rodiče

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných je upraveno v ustanovení § 16 a násl. školského zákona. Podrobnosti stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, k čemuž lze uskutečňovat například rozšířenou výuku některých předmětů. Nadto může ředitel školy rozhodnout, že mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost jeho zákonného zástupce a mimořádně nadaného zletilého žáka nebo studenta na jeho žádost přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku.

Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo různých ročníků školy v některých předmětech. Nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast na výuce ve vyšším ročníku. Nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelů příslušných škol současně vzdělávat formou stáží v jiné škole stejného nebo jiného druhu.

Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může také uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.


 Seminář pro rodiče nadaných žáků - 30. 11. 2022

Z anamnestických dotazníků vyplynulo, že více než třetina rodičů má zájem o seminář týkající se nadaných žáků. V letošním roce jsme přistoupili k online formě a zvolili jsme nejčastěji požadované téma, kterým byla duševní hygiena nadaných. Seminář byl uveden souborným vhledem do tématu. Druhá část byla věnována konkrétním metodám a postupům – výchovným i vzdělávacím, školním i volnočasovým – podněcujícím další rozvoj nadání. Třetí část byla zaměřena na techniky péče o duševní pohodu nadaného dítěte. Lektory byli pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni: 1. část dr. Kateřina Lohrová, 2. část Mgr. Tereza Hanusová, 3. část Mgr. Martin Kovář. Jsou to pracovníci, kteří prováděli na kempech testování a zpracovávali individuální zprávy z testování.

 Prezentace (3) naleznete v příloze.


Materiály NPI ČR určené pro rodiče nadaných a mimořádně nadaných naleznete ke stažení zde:

 • Manuál Mimořádně nadané dítě v rodině
 • Nadané dítě a rodina
 • Nadané dítě a vrstevníci
 • Problematika nerovnoměrného vývoje u mimořádně nadaných žáků

Pedagogicko-psychologická poradna pro Plzeňský kraj - v oblasti podpory nadání se zabývá diagnostikou nadání, zjišťováním speciálních vzdělávacích potřeb nadaných a zpracováváním doporučení pro vzdělávání nadaných žáků. Dále poskytuje poradenské služby nadaným a jejich rodičům a metodickou podporu (zejména pro oblast praktické aplikace poznatků psychologie a speciální pedagogiky) jejich učitelům. Více na webu.


Mensa ČR: Newsletter pro rodiče


Střediska volného času (domy dětí a mládeže)

Střediska volného času poskytují zájmovou činnost zaměřenou na různé oblasti činností dětem, mládeži, pedagogickým pracovníkům i další veřejnosti, a to formou pravidelné činnosti (zájmové kroužky, kurzy, oddíly), příležitostné činnosti (akce pro veřejnost – vystoupení, výstavy, dny otevřených dveří), spontánních aktivit (otevřené kluby), táborů a pobytových akcí, soutěží, osvětové činnosti i individuální práce s nadanými žáky. 

V Plzeňském kraji jich máme 21. Adresář naleznete zde.


TESTY INVENIO

Systém Invenio je určený rodičům a pedagogům dětí 1. - 6. ročníku ZŠ. Testy jsou počítačovými hrami, fungují jako kvalitní psychodiagnostické nástroje. 


QUIIDO - ucelený program komplexní péče a systematický přístup, jak pomocirodičům a učitelům poznat, pochopit a uspokojit specifické potřeby mimořádně nadaných dětí a žáků v rozumové i sociálně-emoční oblasti, aby byly v životě spokojené a úspěšné. K rozvoji svého potenciálu potřebují specifický přístup ve škole i doma. Web.


Nadané dítě: Portál pro rodiče a pedagogy, kterým záleží na rozvoji nadání a talentu jejich dětí. Přejít na web.


Centrum rozvoje nadaných dětí je sdružení výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou nadaných dětí. Přejít na web.


Centrum nadání poskytuje programy a informace dětem a lidem s rozumovým nadáním,  podpora intelektově prospěšných aktivit. Přejít na web.


Publikace o nadání: 

 • Nadané děti a jejich rozvoj, autor: Jiří Mudrák 
 • Rozumově nadaní studenti s poruchou učení, autoři: Šárka Portešová a kol.
 • Nadané dieťa: jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie, autorka: Jolana Laznibatová
 • Rozumově nadané děti s dyslexií, autorka: Šárka Portešová
 • Pět pohledů na nadání, autorka: Jana Marie Havigerová
 • Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií, autorka: Šárka Portešová
 • Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi, autorka: Lenka Hříbková
 • Odvaha k nadání, autorka: Erika Landau
 • Zaměřeno na talenty aneb nadání má každý, autor: Vladimír Dočkal
 • Nadané dítě, autoři: Mönks a Ypenburg

Časopis Svět nadáníelektronické odborné periodikum věnovaného tématu nadání a nadaných

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytisknout stránku

[Přeskočit navigaci]

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Zeptejte se na cokoliv. Pomůžete nám tak vylepšit tento web. Váš názor nás zajímá.

+ Mám dotaz, připomínku

Přihlášení se k odběru novinek

Na zadaný e-mail Vám budeme zasílat aktuální informace o novinkách, akcích, výsledcích apod. Zasílání můžete kdykoliv zastavit.

© Všechna práva vyhrazena  - podporatalentu.cz

tvorba webu ANTstudio.cz